?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile My Website Previous Previous Next Next
Эмигрантское - Уголок Школьника — LiveJournal
scolar
scolar
Эмигрантское
28 comments or Leave a comment
Comments
rshura From: rshura Date: July 10th, 2007 12:28 am (UTC) (Link)
Ya ne opravdyvayus! No ya, s drugoi storony, i proishodyashim v Rossii ne sil'no ozabochen :-) Tol'ko v smysle blizkih, ostavshihsya tam.
28 comments or Leave a comment